Ceska agentura na podporu obchodu CzechTrade

Dittrichova 21 , 128 01 Praha 2
Czech Republic

Telephone +420-2-224907820
Fax +420-2-224913440
info@czechtrade.cz

Trade fair hall

  • Hall 7, level 1 / D08
 Interactive Plan

Hall map

interpack 2017 hall map (Hall 7, level 1): stand D08

Fairground map

interpack 2017 fairground map: Hall 7, level 1